top of page

צוואות וירושות

עריכת צוואות
מלבן לכותרת.png

עריכת צוואות:

אין אדם יודע את יום פקודתו, ולכן, כדאי לכל אדם לערוך צוואה בה יוכל מבעוד מועד לבחור ולהביע רצונותיו כיצד יתחלק רכושו בין קרוביו, כשהוא מיושב ובדעה צלולה.

בהעדר צוואה יחולק הרכוש בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. חלוקה במודל זה לא תמיד משקפת את רצון המוריש. החשש המרכזי הוא שלאחר מותו, יכולים לקום גורמים שונים שיטענו כי רצונו של המוריש היה להעביר אליהם את רכושו. מסיבה זו מומלץ כי אדם יערוך צוואה שתשקף את רצונו ותנוסח באופן הברור ביותר, וע”י עו”ד, כך שלא יוותר כל מקום לספק.

מלבן לכותרת.png

התנגדות לצוואה:

עיזבונו של אדם יכול לכלול בתוכו נכסים ממשיים, כגון: נכסי מקרקעין ונכסים מופשטים, כגון: זכות יוצרים על יצירה וכיוצא בזה.

קיימים מקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון הנפטר מסיבות שונות, לדוגמה בשל סכסוכים חריפים בין היורשים לבין עצמם או מסיבות אחרות כגון ריבוי נכסים. במקרים אלה ייתכן שיהיה צורך במינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע לצורך שמירה על העיזבון או על זכויות מי מהיורשים, בהתאם לנסיבות. מנהל העזבון הוא בעל תפקיד שמתפקידו, בין היתר, ריכוז נכסי העזבון, ניהולם וחלוקתם.

תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות. בין היתר, מנהל העיזבון יכול לאתר את כל נכסי העיזבון של הנפטר (הדבר רלוונטי במיוחד אם העיזבון כולל נכסים מורכבים, כגון חברות וחשבונות בנק בחו"ל), לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון הדורשים ניהול שוטף (כגון חברות או נכסים להשכרה), לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון (לעיתים הדבר ידרוש אישור מבית המשפט) לנהל הקדש או נאמנות שביקש הנפטר להקים ופעולות נוספות בהתאם לצורך.

התנגדות לצוואה
מלבן לכותרת.png

ניהול עיזבון:

עיזבונו של אדם יכול לכלול בתוכו נכסים ממשיים, כגון: נכסי מקרקעין ונכסים מופשטים, כגון: זכות יוצרים על יצירה וכיוצא בזה.

קיימים מקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון הנפטר מסיבות שונות, לדוגמה בשל סכסוכים חריפים בין היורשים לבין עצמם או מסיבות אחרות כגון ריבוי נכסים. במקרים אלה ייתכן שיהיה צורך במינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע לצורך שמירה על העיזבון או על זכויות מי מהיורשים, בהתאם לנסיבות. מנהל העזבון הוא בעל תפקיד שמתפקידו, בין היתר, ריכוז נכסי העזבון, ניהולם וחלוקתם.

תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות. בין היתר, מנהל העיזבון יכול לאתר את כל נכסי העיזבון של הנפטר (הדבר רלוונטי במיוחד אם העיזבון כולל נכסים מורכבים, כגון חברות וחשבונות בנק בחו"ל), לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון הדורשים ניהול שוטף (כגון חברות או נכסים להשכרה), לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון (לעיתים הדבר ידרוש אישור מבית המשפט) לנהל הקדש או נאמנות שביקש הנפטר להקים ופעולות נוספות בהתאם לצורך.

ניהול עיזבון
bottom of page