top of page

פירוק שיתוף

מלבן לכותרת.png

פירוק שיתוף במקרקעין:

אחים? שותפים עסקיים? בני זוג? נקלעתם למצב שבו אתם שותפים בנכס נדל"ן ומעוניינים לפרק את השותפות עם הצד השני? בהיעדר הסכמה עם השותף, עומדת לרשותכם הזכות להגיש לבית המשפט תביעה לפירוק שיתוף. הפירוק יכול להתבצע ב"עין", כלומר, חלוקה שווה כל אחד לפי חלקו היחסי בנכס זאת אם הנכס ניתן לחלוקה או פירוק "על פי שווי", כלומר, שבית המשפט יורה על מכירת הנכס וחלוקת התמורה שתתקבל ממכירתו בין השותפים בהתאם לחלקם היחסי.

bottom of page